Elektrická požární signalizace - EPS

Systémy EPS jsou určeny k detekci a následné signalizaci požáru a dnes již patří k základnímu protipožárnímu vybavení moderních objektů. Nabízíme uživatelům několik variací technického provedení, podle specifikace požadavků a různých náročností prostředí.

Jsme schopni realizovat kompletní zakázku - příprava dokumentace a projektu, návrh řešení, montáž, servisní a technická podpora včetně pravidelných revizí systému.

Máme certifikaci pro návrh, montáž a servis systémů EPS značky ESSER.

Pravidelné kontroly provozuschopnosti a funkční zkoušky za výborné ceny.

 

Protipožární systémy v rodinných domech

Od 1. července 2008 vstupuje v platnost legislativní změna v oblasti protipožární ochrany. Důležité pasáže z nové vyhlášky "Požární ochrana staveb" týkající se elektronických požárních hlásičů:


§ 15 Rodinný dům a stavba pro rodinnou rekreaci
(5) Rodinný dům musí být vybaven zařízením autonomní detekce a signalizace. Toto zařízení musí být umístěno v části vedoucí k východu z bytu, nebo u mezonetových bytů a rodinných domů s více byty v nejvyšším místě společné chodby nebo prostoru. Jedná-li se o byt s podlahovou plochou větší než 150 m2, musí být umístěno další zařízení v jiné vhodné části bytu.

§ 16 Bytový dům
(2) V bytovém domě musí být každý byt vybaven zařízením autonomní detekce a signalizace. Toto zařízení musí být umístěno v části bytu vedoucí směrem do únikové cesty. Jedná-li se o byt s podlahovou plochou větší než 150 m2 a v mezonetových bytech, musí být umístěno další zařízení v jiné vhodné části bytu.

§ 17 Stavba ubytovacího zařízení
(7) Stavba ubytovacího zařízení, u které nevzniká požadavek na vybavení elektrickou požární signalizací, musí být vybavena zařízením autonomní detekce a signalizace. Zařízení autonomní detekce a signalizace musí být umístěno v každém pokoji pro hosty, společných prostorech a v části vedoucí k východu z domu, pokud se nejedná o chráněnou únikovou cestu.

§ 18 Stavba zdravotnického zařízení a sociální péče
(5) Stavba sociální péče, na kterou se nevztahuje požadavek podle české technické normy uvedené v příloze č. 1 část 1 bod 4 na zajištění elektrickou požární signalizací, musí být vybavena zařízením autonomní detekce a signalizace. Zařízení autonomní detekce a signalizace musí být umístěno v každé ubytovací jednotce a v části vedoucí k východu z domu, pokud se nejedná o chráněnou únikovou cestu.

§ 26 Stavba památkově chráněná
Stavba památkově chráněná musí být vybavena „a) elektrickou požární signalizací nebo hlásičem požáru použitém v EZS“.

§ 27 OCHRANA MOVITÝCH KULTURNÍCH PAMÁTEK
(1) Část stavby, v níž jsou umístěny movité kulturní památky, musí být vybavena „a) elektrickou požární signalizací nebo hlásičem požáru použitém v elektrické zabezpečovací signalizaci“.

§ 30 Užívání stavby
(1) Při užívání stavby musí být zachována úroveň požární ochrany vyplývající z technických podmínek požární ochrany staveb podle kterých byla stavba navržena, provedena a bylo zahájeno její užívání.

§ 31 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
Při změně dokončené stavby, změně v užívání stavby nebo při udržovacích pracích se postupuje podle české technické normy uvedené v příloze č. 1 část 14. U změny stavby skupiny II a III podle této české technické normy musí být v části stavby dotčené změnou, instalováno zařízení autonomní detekce a signalizace, pokud je při navrhování pro příslušnou část stavby vyžadováno.

§ 32 Přechodná ustanovení
(3) Při provádění stavby, o jejímž umístění bylo pravomocně rozhodnuto v územním řízení nebo byl vydán územní souhlas podle zvláštního právního předpisu, 4) přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky a dále u stavby,u které byla zpracována projektová dokumentace, k níž bylo vydáno souhlasné stanovisko podle zvláštního právního předpisu, se po dni nabytí účinností této vyhlášky postupuje podle dosavadní úpravy.